Trang chính
Trang chủ Thời khóa biểu Phản hồi Kết quả học tập Video Liên hệ EMAIL
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 001030238
IP của bạn: 54.211.219.68
 Đăng nhập 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Quảng cáo 
 
Thư Viện Giáo Án Điện Tử
 
Truy Cập Mail
 
Tìm Kiếm
 
Sở Giáo dục - Đào tạo Sóc Trăng
 
Văn bản 21.12.2014 03:53
Mã số: 0016
Quy chế hoạt động của Hội Đồng Trường THCS Phường 2
Cập nhật vào: 07:27 24.02.2011
CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Quy chế này quy định lề lối làm việc của Hội đồng trường THCS Phường 2 nhiệm kỳ 2010-2015, mối quan hệ công tác giữa Hội đồng trường với Chi uỷ trường, với Hiệu trưởng và với các tổ chức, đoàn thể trong trường.
Ngày ban hành: 24.02.2011
Người ký: Phan Văn Tuấn_Chủ tịch Hội đồng trường
Lĩnh vực: Văn bản trường
Thể loại: Công văn
Nội dung toàn văn:

 

PHÒNG GD& ĐT TP SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THCS PHƯỜNG 2

     HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 01 /QC-HĐT

Phường 2, ngày   24    tháng  02  năm 2011

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG THCS PHƯỜNG 2

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

            Quy chế này quy định lề lối làm việc của Hội đồng trường THCS Phường 2 nhiệm kỳ2010-2015, mối quan hệ công tác giữa Hội đồng trường với Chi uỷ trường, vớiHiệu trưởng và với các tổ chức, đoàn thể trong trường.  

Điều 1.Cơ sở pháp lý của Hội đồng trường:

Hội đồngtrường được thành lập và hoạt động theo các văn bản pháp luật sau đây:

- Điều lệ trường trung học cơ sở, Trường THPT vàtrường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành theo quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐTngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo; Tờ trình số 397/TTr.GD10ngày 06/12/2010 của Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo TP Sóc Trăng.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:

           Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

2.1. Quyết nghị về mục tiêu, các dự án, kế hoạch và phươnghướng phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học;

2.2. Quyết nghị về việc huy động nguồn lực cho nhàtrường;

2.3. Quyết nghị những vấn đề về tài chánh, tài sản củanhà trường;

2.4 Quyết định về tổ chức, nhân sự theo qui định và cóquyền giới thiệu người để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, phóHiệu trưởng.

2.5 Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hộiđồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường;giám sát các hoạt động của nhà trường.

Điều 3.Cơ cấu của Hội đồng trường:

3.1. Hội đồng trường gồm có Chủ tịch, Thư ký vàcác thành viên Hội đồng, do UBND TP ra quyết định công nhận trên cơ sở đề nghịcủa Trường THCS Phường 2 và Phòng GD&ĐT TP Sóc Trăng.  

3.2. Chủ tịch Hội đồng trường do toàn thể thành viênHội đồng bầu, UBND TP ra quyết định bổ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng trường được sửdụng con dấu và bộ máy của Trường trong phạm vi thực hiện các nhiệm vụ của Hộiđồng trường.

Chủ tịch Hội đồng trường có nhiệm vụ chuẩn bị nộidung, chủ trì, lãnh đạo việc thảo luận và thông qua quyết nghị các phiên họpcủa Hội đồng.

3.3. Thư ký Hội đồng trường do hội đồng bầu. Thưký Hội đồng trường có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng trong các lĩnh vực: tổnghợp tình hình hoạt động của Nhà trường và của Hội đồng trường; chuẩn bị nộidung, tài liệu cho các phiên họp của Hội đồng trường; tiếp nhận và xử lý vănbản đi, đến của Hội đồng theo quy định của Nhà nước và của Trường; đảm bảo hoạtđộng của Hội đồng trường.

3.4. Cácthành viên khác của Hội đồng trường hoạt động kiêm nhiệm.

Các thành viên có nhiệm vụ đóng góp vào các quyết nghịcủa Hội đồng trường trong các phiên họp của Hội đồng. Trong thời gian giữa haiphiên họp, mỗi thành viên đều có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các Quyếtnghị của Hội đồng và có thể đề xuất những ý kiến về hoạt động của Trường THCSPhường 2.   

CHƯƠNG II

LỀ LỐILÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Điều 4.Nguyên tắc chung:

           Hội đồng trường làm việc theo phương thức thảo luận, thông qua các nghị quyếttập thể tại các cuộc họp của Hội đồng trường để đưa ra các quyết định trongphạm vi các nhiệm vụ đã được quy định. Chủ tịch Hội đồng trường không tự mìnhđưa ra quyết định.

Điều 5.Chế độ hội họp:

Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất hai lần trongmột năm. Trong trường hợp cần thiết, khi Hiệu trưởng hoặc ít nhất một phần basố thành viên Hội đồng trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền triệutập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trìnhthực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường. Chủ tịch Hội đồng trường có thểmời đại diện chính quyền và đoàn thể địa phương tham dự cuộc họp của Hội đồngtrường khi cần thiết;

 Phiên họp Hội đồng trường được công nhận là hợplệ khi có mặt từ ba phần tư số thành viên của hội đồng trở lên (trong đó có Chủtịch hội đồng). Nghị quyết của Hội đồng trường được thông qua và có hiệu lựckhi được ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt nhất trí. Các nghị quyết củaHội đồng trường được công bố công khai trong toàn trường;

 Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực hiệncác nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường về những nội dung được quyđịnh tại khoản 3 của Điều này. Khi Hiệu trưởng không nhất trí với nghị quyếthoặc kết luận của Hội đồng trường, phải kịp thời báo cáo xin ý kiến PhòngGD&ĐT TP Sóc Trăng. Trong khi chờ ý kiến của cấp trên, Hiệu trưởng vẫn phảithực hiện theo nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường đối với những vấnđề không trái với pháp luật hiện hành và Điều lệ trường trung học cơ sở, Trường THPT và trườngphổ thông có nhiều cấp học.

Điều 6.Quyết nghị của Hội đồng:

           Mỗi kỳ họp của Hội đồng đều phải thông qua Quyết nghị về những vấn đề mà Hộiđồng đã thảo luận. Quyết nghị của Hội đồng chỉ có giá trị thực hiện khi quá nửatổng số thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

           Việc thông qua Quyết nghị của Hội đồng được thực hiện bằng biểu quyết.

           Các thành viên của Hội đồng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thảo luận vàthông qua các quyết nghị của Hội đồng. Những thành viên có ý kiến khác vớiquyết nghị của Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến nhưng không được làm trái vớinhững quyết nghị của Hội đồng đã thông qua.

           Quyết nghị của Hội đồng sau khi được thông qua được thông tin đến các tổ chức,đoàn thể và cá nhân liên quan trong trường.

Điều 7.Chế độ giải quyết công văn giấy tờ:

           Công văn giấy tờ do cơ quan ngoài gửi đến cho Hội đồng trường được Thư ký tậphợp, đề xuất và báo cáo với Chủ tịch Hội đồng trường cho ý kiến giải quyết.

           Công văn, giấy tờ của Hội đồng trường gửi đến các cơ quan bên ngoài do Thư kýdự thảo và quyết nghị, kết luận của Hội đồng hoặc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịchHội đồng, trình Chủ tịch Hội đồng ký thay mặt Hội đồng.

Điều 8.Chế độ thông tin, báo cáo:

           Các thành viên của Hội đồng được các tổ chức, đoàn thể của Trường thông báotình hình hoạt động của Nhà trường và các thông tin cần thiết. Nếu trong cácphiên họp cần thảo luận những vấn đề quan trọng, thành viên Hội đồng có thểnhận được tài liệu, thông tin trước khi họp ít nhất 03 ngày để có thời gian nghiêncứu, đóng góp ý kiến.

           Các tổ chức, đoàn thể của Trường có trách nhiệm việc đảm bảo việc cung cấpthông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu của Hội đồng để các thành viên Hộiđồng trường có căn cứ thảo luận, quyết nghị.

Điều 9.Điều kiện và kinh phí hoạt động:

           Hội đồng trường sử dụng văn phòng trường và các phương tiện làm việc do Nhàtrường bố trí và trang bị. Kinh phí hoạt động của Hội đồng trường trong kinhphí hoạt động của Trường THCS Phường 2.

CHƯƠNGIII

MỐI QUANHỆ CÔNG TÁC

Điều 10.Quan hệ giữa Hội đồng trường và Chi ủy trường:

           Chi uỷ trường lãnh đạo Hội đồng trường thông qua các chủ trương, nghị quyết củaChi uỷ.

Điều 11.Quan hệ giữa Hội đồng trường và Hiệu trưởng:

           Hiệu trưởng Nhà trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết hoặc kếtluận của Hội đồng trường trong phạm vi nhiệm vụ của Hội đồng trường. Nếu khôngnhất trí với quyết nghị hoặc kết luận của Hội đồng trường phải kịp thời báo cáovà xin ý kiến của Phòng GD&ĐT TP Sóc Trăng.

           Hiệu trưởng Nhà trường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồngtrường thực hiện nhiệm vụ của mình, báo cáo tình hình và kế hoạch hoạt động củaNhà trường tại các phiên họp của Hội đồng trường; chỉ đạo các tổ chức, đoàn thểcung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vậtchất, kinh phí và bộ máy để Hội đồng hoạt động bình thường.

           Quan hệ giữa Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng là quan hệ phối hợp côngtác, thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ trường trung học cơ sở,Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học..

Điều 12.Điều khoản thi hành:

           Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng trường nhất trí quyết nghị thôngqua. Trong quá trình hoạt động, nếu có điều gì vướng mắc sẽ được sửa đổi vàtrình Hội đồng xem xét ở kỳ họp gần nhất.

           Quy chế này được Hội đồng trường Trường trung học cơ sở, Trường THPT và trườngphổ thông có nhiều cấp học nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 24     tháng02 năm 2011.

TM HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                                                         (đã ký)  

 

 

                                                                                                                  PHAN VĂNTUẤN

 

 

File đính kèm
Dạng file: doc
Dung lượng: 53.00 Kb
Thống kê
Đã xem: 1793
Đã tải về: 76
Lọc Văn bản theo :


 TIN MỚI NHẤT 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Làm việc nghĩa chớ kể thiệt hại, Luận anh hùng chớ kể hơn thua
Lả Khôn
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site

Thời gian mở trang: 0.062 giây. Số lần truy cập CSDL: 25
©2010 - Bản quyền thuộc về ..:: Trường THCS PHƯỜNG 2 ::... Website được xây dựng với sự hỗ trợ của Cty H.K Vietnam Ltd..